mail-open  Adres mojej skrzynki e-mail: kardas@kardas.pl
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Recenzje
Recenzje dorobku naukowego, rozpraw habilitacyjnych i doktorskich, monografii, projektów, programów oraz artykułów wykonane na zlecenie: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Wydawnictw, Redakcji Zeszytów Naukowych, Rad Naukowych, Rad Programowych.

Recenzje dorobku naukowego i rozpraw habilitacyjnych

Data nadania stopnia doktora
habilitowanego

Nazwisko i imię
recenzowanego

Uczelnia

Temat recenzowanej pracy

2014.05.20

Lipińska Justyna

Akademia Obrony Narodowej

Polityka informacyjna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Rozprawa habilitacyjna, ZN AON, Dodatek, Warszawa 2013, ss. 368

Recenzje rozpraw doktorskich

Data nadania stopnia doktora

Nazwisko i imię recenzowanego

Uczelnia

Temat recenzowanej pracy

2015.09.29 Stochaj Justyna Akademia Obrony Narodowej Przygotowanie żołnierzy do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy, Warszawa 2015, ss. 269
Promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław Sirko
2015.05.11

Telep Tomasz

Politechnika Poznańska

Model zarządzania zasobami ludzkimi na lokalnym rynku pracy, Poznań 2014, ss. 259
Promotor: dr hab. Agnieszka Merkisz-Guranowska

2014.01.24

Marzec Roman

Akademia Marynarki Wojennej

Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu, jako instrument wzmacniania bezpieczeństwa państw, Gdynia 2013, ss. 217
Promotor: dr hab. Krzysztof Kubiak

2008.03.25

Bartnikowski Stefan

Akademia Obrony Narodowej

System szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni wyższych w przygotowaniu obronnym państwa, Warszawa 2007, ss. 376
Promotor: dr hab. Ryszard Stępień

2006.09.26

Lipińska-Rzeszutek Małgorzata

Akademia Obrony Narodowej

Współczesne teorie bezpieczeństwa, wojny i pokoju, Warszawa 2006, ss. 208
Promotor: prof. dr hab. Ryszard Rosa

2005.12.19

Kucharski Jan

Akademia Obrony Narodowej

Model teleinformatycznego systemu wspomagania procesu dydaktycznego, badań naukowych i zarządzania AON, Warszawa 2005, ss. 178
Promotor: prof. dr hab. Piotr Sienkiewicz

 

Recenzje monografii

Data

Nazwisko i imię Autora pracy

Uczelnia

Tytuł recenzowanej pracy, miejsce wydania

2016.06.22 Adam Bobryk, Monika Jasińska, Maryla Karczewska-Czapska, Agnieszka Prusińska, Jacek Sosnowski (red.) Uniwersytet P-H w Siedlcach Działania badawczo-rozwojowe młodzieży akademickiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2016, ss. 373.
Recenzent sekcji nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu
2015.06.30 Autor zakodowany WAT Pomiar kapitału intelektualnego wskaźnikiem VAICTM, Zeszyty Naukowe WAT seria Systemy Logistyczne Wojsk, WAT, Warszawa 2015
2015.06.30 Autor zakodowany WAT Efektywność procesu transportowego, Zeszyty Naukowe WAT seria Systemy Logistyczne Wojsk, WAT, Warszawa 2015
2015.02.06 Multan Ewa, Bombiak Edyta, Chyłek Monika (red.) Uniwersytet P-H w Siedlcach Analiza strategiczna w przedsiębiorstwie. Zagadnienia teoretyczne i studia przypadków, Wydawnictwo UPH w Siedlcach, Siedlce 2014, ss. 201
2014.11.10 Nogalski Bogdan, Wójcik-Augustyniak Marzena (red.) Uniwersytet P-H w Siedlcach Uczelnia inteligentna, Wydawnictwo UPH w Siedlcach, Siedlce 2014, ss.194
2014.06.18 Jasińska Monika, Karczewska-Czapska Maryla, Bobryk Adam, Sosnowski Jacek, Prusińska Agnieszka (red.) Uniwersytet P-H w Siedlcach Nauka młodych a wyzwania cywilizacji, Wydawnictwo UPH w Siedlcach, Siedlce 2014, ss. 524
2012.07.30 Jabłonka Ryszard,
Karczewska-Czapska
Maryla (red.)
Uniwersytet P-H w Siedlcach Młodzież akademicka wobec wyzwań globalnych. Nauki ekonomiczne, Wydawnictwo UPH w Siedlcach, Siedlce 2012, ss. 191
2011.02.15 Monkiewicz Jan, Gąsiorkiewicz Lech (red.) Politechnika Warszawska Monografia 1: Risk management concepts, models, issues

Monografia 2: Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji
2010.09.06 Droba Ryszard, Jabłonka Ryszard, Karczewska-Czapska Maryla (red.) Akademia Podlaska Przeobrażenia i zmiany. Nauki Ekonomiczne, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2010, ss. 135

2008.04.15

Toruński Janusz
(red.)

Akademia Podlaska

Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Wybrane problemy, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009, ss. 235

2007.10.26

Dworecki Stanisław (red.)

Akademia Podlaska

Usprawnianie zarządzania logistyką przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007, ss. 207