mail-open  Adres mojej skrzynki e-mail: kardas@kardas.pl
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
There are no translations available.

Dobór pracowników
J.S. Kardas, E. Multan (red.), Dobór pracowników do organizacji wobec wyzwań rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2012, ss. 142. PL ISSN 2083-4179.

 

   Jednym z podstawowych zadań zarządzania zasobami ludzkimi jest dobór kompetentnych pracowników do organizacji. Proces doboru realizowany jest przez rekrutację i selekcję, czyli poszukiwanie i zainteresowanie kandydatów ofertą pracy, dalej sprawdzanie ich przydatności, następnie wybór najlepszego kandydata.

   Profesjonalne podejście do doboru pracowników zawsze uwzględnia nadrzędne cele organizacji w relacji do celów pracownika. Ponadto, uwzględnia dynamikę rynku pracy i potrzeby organizacji. Proces doboru musi więc być zaprojektowany tak, aby generował wartość dla interesariuszy.Spis treści


Wstęp

 

Rozdział 1. Dobór pracowników do małych i średnich przedsiębiorstw na podstawie badań własnych

Jarosław S. Kardas, Ewa Multan

1.1. Proces doboru pracowników do przedsiębiorstwa a strategia

zatrudnienia

1.2. Cele, problematyka badań doboru pracowników i hipotezy

badawcze

1.3. Założenia metodologiczne badań

1.4. Dobór pracowników do przedsiębiorstw z sektora MSP w województwie mazowieckim

1.5. Wnioski i zalecenia w realizacji procesu doboru pracowników

 

Rozdział 2. Problemy współczesnego rynku pracy w Polsce
Renata Wojciechowska

 

2.1. Źródła informacji o rynku pracy w Polsce

2.2. Wskaźniki rynku pracy

2.3. Badanie jakościowe rynku pracy

2.4. Pokolenia na rynku pracy

2.5. Wnioski

 

Rozdział 3. Uwarunkowania wyboru strategii zatrudnienia w przedsiębiorstwie

Marzena Wójcik-Augustyniak

3.1. Czynniki otoczenia zewnętrznego wpływające na kształtowanie strategii

personalnej

3.2. Czynniki wewnętrzne wpływające na kształtowanie strategii personalnej

3.3. Związek strategii zatrudnienia ze strategią podstawową przedsiębiorstwa

3.4. Powiązanie strategii zatrudnienia ze strategiami konkurencyjnymi firmy

3.5. Związek strategii zatrudnienia z innymi substrategiami personalnymi

3.5.1. Substrategia określania zapotrzebowania na pracowników (planowania

zatrudnienia)

3.5.2. Substrategia pozyskiwania zasobów ludzkich (rekrutacji i selekcji)

3.6. Wnioski

 

Rozdział 4. Przedsiębiorczość - podstawa doboru kompetentnej kadry menedżerskiej

Monika Jasińska

 

4.1. Znaczenie doboru kompetentnej kadry kierowniczej dla funkcjonowania

współczesnej organizacji

4.2. Metodologia i analiza wyników badania

4.3. Świadomość przedsiębiorczości w opinii przyszłych kadr kierowniczych

4.4. Diagnoza wybranych przejawów przedsiębiorczości przyszłych kadr kierowniczych

4.5. Wnioski

 

ROZDZIAŁ 5. Headhunting jako efektywna metoda rekrutacji i selekcji

Anna Szaniawska

 

5.1. Specyfika współczesnych organizacji

5.2. Znaczenie doboru pracowników do organizacji

5.3. Istota headhuntingu

5.4. Specyfika pracy – headhunting w Y-Consulting

5.5. Profesjonalizm w headhuntingu

5.6. Headhunting jako narzędzie optymalizacji kosztów i czasu

5.7. Wnioski

 

ROZDZIAŁ 6. Istota wdrażania modeli kompetencyjnych

Kamila Dudek

6.1. Definiowanie kompetencji

6.2. Czym jest model kompetencyjny

6.3. Rola modelu kompetencyjnego w organizacji

6.4. Konstruowanie modelu kompetencyjnego

6.5. Wnioski

 

Zakończenie

Załączniki

Bibliografia

Spis rysunków i tabel

Spis załączników