mail-open  Adres mojej skrzynki e-mail: kardas@kardas.pl
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
There are no translations available.

zarzadzanie_w_przedsiebiors
J.S. Kardas, M. Wójcik-Augustyniak (red.), Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko, procesy, systemy, zasoby, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008, ss. 551. ISBN 978-83-7251-892-7.

kup_online


Współautorzy wyszli z założenia, że problematykę przedstawią rozpoczynając od środowiska i uwarunkowań działania przedsiębiorstwa, następnie zaprezentują procesy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, systemy zarządzania i na końcu zasoby. Generalnie punktem odniesienia są zawsze pracownicy, począwszy od indywidualnych jednostek po zespoły pracownicze. To oni bowiem tworzą nowe wartości, tym samym przyczyniają się do rozwoju organizacji (...).
Spis treści

Wprowadzenie

 

CZĘŚĆ I

ŚRODOWISKO I UWARUNKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

Rozdział 1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedsiębiorstwo jako podmiot życia gospodarczego - Mariusz Cielemęcki

Geneza i istota przedsiębiorstwa

Cele alternatywne i funkcje przedsiębiorstwa

Typologia przedsiębiorstw

Przeobrażenia i zmiana roli przedsiębiorstw w gospodarce Polski

Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

Rozdział 2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Przedsiębiorstwo jako element otoczeniaMirosław Skarżyński

Środowisko zewnętrzne

Środowisko zewnętrzne – bliższe

Środowisko wewnętrzne

Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

Rozdział 3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Konflikt w systemie społecznym przedsiębiorstwa – Monika Jasińska

Istota i charakterystyka konfliktów w organizacji

Znaczenie i źródła konfliktów w systemie społecznym przedsiębiorstwa

Rola kadry kierowniczej w przezwyciężaniu  konfliktów

Sposoby przezwyciężania konfliktów  w organizacji

Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

Rozdział 4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Etyka w biznesie – trudności i perspektywy – Grażyna O’Sullivan

Etyka w biznesie – złudzenie idealistów czy realna szansa zwiększania przewagi konkurencyjnej nowoczesnych organizacji

Nierelatywne normy moralne w etyce biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Badania w etyce w biznesie

Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

Rozdział 5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Internet w zarządzaniu przedsiębiorstwemDariusz Chilimoniuk

Rodzaje przedsiębiorstw wykorzystujących Internet w zarządzaniu

Internet w marketingu (e-marketing)

Model komunikacji internetowej

Kontakty z klientami, handel elektroniczny i telepraca

E-learning

Internet w logistyce

Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

CZĘŚĆ II

PROCESY W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

Rozdział 6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Proces zarządzania strategicznegoMarzena Wójcik – Augustyniak

Geneza i istota zarządzania strategicznego

Etapy procesu zarządzania strategicznego

Alianse strategiczne

Rola procesów fuzji i przejęć

Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

 

Rozdział 7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Planowanie i podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie - Ewa Multan

Proces planowania w przedsiębiorstwie

Rodzaje planów i procedura przygotowania planów

Klasyfikacje decyzji w procesie zarządzania

Cykl podejmowania decyzji

Tworzenie i ocena biznes planów

Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

 

Rozdział 8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Organizowanie i budowanie struktur organizacyjnych - Mariusz Cielemęcki

Istota i miejsce struktur organizacyjnych w strukturach działalności gospodarczej

Elementy składowe struktury organizacyjnej

Funkcje struktury organizacyjnej

Klasyfikacja struktur organizacyjnych

Kierunki zmian struktur organizacyjnych

Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

 

Rozdział 9.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwieEdyta Bombiak

Istota i znaczenie motywowania we współczesnych organizacjach

System motywowania i jego instrumenty

Zasady skutecznego motywowania

Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

 

Rozdział 10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Kontrolowanie procesów pracyAneta Wysokińska – Senkus, Monika Chyłek

Definicje i rodzaje kontroli

Zakres, funkcje i zadania kontroli w organizacji

Procedura kontrolna

Controlling i jego znaczenie dla przedsiębiorstwa

Audyt w organizacji

Definicja i rodzaje benchmarkingu

Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

 

Rozdział 11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Proces komunikacji w zarządzaniu przedsiębiorstwemWioletta Wereda

Pojęcie skutecznej komunikacji

Rodzaje komunikacji w procesie zarządzania

Komunikacja niewerbalna (tzw. mowa ciała, czyli silent language)

Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

 

Rozdział 12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Proces negocjacji w zarządzaniu przedsiębiorstwemBogusława Stańczewska

Podział negocjacji ze względu na przedmiot rozmów

Negocjacje indywidualne

Zespół negocjacyjny

Przebieg procesu negocjacyjnego

Negocjowanie jako element potencjału organizacji

Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

 

Rozdział 13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

Zarządzanie procesem zmianMonika Jasińska

Formy i rodzaje zmian w organizacji

Źródła zmian w organizacjach

Wprowadzanie zmian w organizacji

Brak akceptacji pracowników wobec przeprowadzanych zmian

Sposoby zmniejszania oporu wobec zmian

Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

 

CZĘŚĆ III

SYSTEMY ZARZĄDZANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

 

Rozdział 14.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

Zarządzanie produkcjąRobert Rudziński

Zarządzanie systemami produkcyjnymi w przedsiębiorstwach

Organizacja procesu produkcyjnego

Otoczenie systemu produkcyjnego

Metody, techniki oraz systemy planowania i sterowania produkcją

Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

 

Rozdział 15.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

Zarządzanie jakościąJanusz Toruński, Aneta Wysokińska – Senkus

Systemy zarządzania jakością według norm ISO serii 9000

Dobra Praktyka Produkcyjna

System Analizy Zagrożeń i Kontroli Punktów Krytycznych

Kompleksowe zarządzanie jakością

Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

 

Rozdział 16.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

Zarządzanie kulturą organizacjiKrystyna Kubik

Identyfikacja kultury

Funkcje kultury

Kultura organizacyjna w kontekście zarządzania jakością

Typologia kultur

Czynniki wpływające na kształtowanie kultury

Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

 

Rozdział 17.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

Zarządzanie innowacjamiJakub J. Brdulak

Pojęcie innowacji

Powody wdrażania innowacji oraz kategorie nowych produktów

Fazowy proces innowacji produktu

Czynniki decydujące o powodzeniu wprowadzania nowego produktu

Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

 

Rozdział 18.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

Zarządzanie projektamiTomasz Stefaniuk

Istota projektu i zarządzania projektem

Rozpoczęcie projektu

Szczegółowe planowanie realizacji projektu

Realizacja i zakończenie projektu

Metodyki zarządzania projektami

Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

 

Rozdział 19.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

Zarządzanie marketingoweStefan Antczak

Wybrane pojęcia marketingu

Istota zarządzania marketingowego

Koncepcje działań marketingowych przedsiębiorstwa

Wybrane aspekty zarządzania marketingowego

Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

 

Rozdział 20.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

Zarządzanie logistykąStanisław Dworecki

Pojęcie i interpretacja logistyki

Zasady racjonalnego działania w logistyce

Łańcuch logistyczny

Magazynowanie dóbr

Logistyka dystrybucji

Logistyka zaopatrywania

Logistyka transportu

Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana  

 

CZĘŚĆ IV

ZASOBY PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

Rozdział 21.

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

Zarządzanie zasobami ludzkimiJarosław S. Kardas

Cele, zadania oraz działania i funkcje zarządzania zasobami ludzkimi

Planowanie zatrudnienia - doboru i odejścia pracowników

Ocena i wynagradzanie pracowników

Zastosowanie modeli oddziaływań motywacyjnych

Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

 

Rozdział 22.

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

Zarządzanie finansamiBeata Domańska – Szaruga

Cele i uwarunkowania decyzji finansowych

Zmienna wartość pieniądza w czasie

Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Pozyskiwanie kapitałów – finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej

Decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwie

Zarządzanie kapitałem obrotowym

Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

 

Rozdział 23.

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

23.7.

Zarządzanie informacjąTomasz Stefaniuk

Istota informacji

Potrzeby informacyjne i procesy informacyjne

Technologie informacyjne

Ludzie w procesie zarządzania informacją

Bezpieczeństwo informacji

Wywiad gospodarczy

Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

 

Rozdział 24.

24.1.

24.2.

24.3.

24.4.

24.5.

24.6.

24.7.

24.8.

Zarządzanie wiedzą – Bogusz Mikuła

Geneza zarządzania wiedzą

Istota, cechy i typy wiedzy

Definicje, role i funkcje zarządzania wiedzą

Płaszczyzny i poziomy zarządzania wiedzą

Istota i podstawowe zadania strategicznego zarządzania wiedzą

Przykładowe modele generowania wiedzy oraz podstawowe procesy z udziałem wiedzy

Bariery zarządzania wiedzą

Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

 

Rozdział 25.

25.1.

25.2.

25.3.

25.4.

Zarządzanie czasemKrystyna Kubik

Kategorie czasu i ich podział

Ekonomiczne wykorzystanie czasu

Pożeracze czasu oraz etapy zarządzania czasem

Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana

 

Zakończenie

 

Bibliografia

 

Nota o autorach publikacji